شناسه : 29168
چ, 03/25/1401 - 13:33
نویسنده : استان آذربایجان غربی
عکس
یادداشتی از حسین فصیحی

سازمان بسیج حقوقدانان استان آذربایجان غربی

برخورد قاطع با سارقان مطالبه عمومی است

افزایش سرقت های خشن،امنیت روانی جامعه  را تهدیدکرده و مطالبه عمومي براي برخورد قاطع با مخلان امنیت را افزايش داده است مخلان امنیت كه بي توجه به ساختار قانوني هر روز بر دامنه جرائم خود اضافه و امنیت جامعه را با خطر بیشتري مواجه مي كنند. به گزارش جوان، نگراني هاي عمومي درباره شيوع سرقت در جامعه هر روز بيشتر مي شود. اين روزها كم تر كسي پيدا مي شود كه خود يا نزديكانش در دام سارقان گرفتار نشده باشند. آمار سرقت، همزمان با افزايش هزينه هاي زندگي شدت بيشتري گرفته است، از همين رو بسياري از مرتكبان براي تأمين هزينه هاي زندگي شان وارد چرخه سرقت مي شوند. بخشي از جمعيت آماري سارقان را افرادي تشكيل مي دهند كه به دنبال زندگي رؤيايي هستند. اين دسته از افراد براي رسيدن به پول يك شبه وارد شبكه مجرمانه مي شوند. آنها به خوبي مي دانند خانه افراد پولدار در شمال و غرب پايتخت به گنجينه اي از پول، طلا و اموال قيمتي تبديل شده است، از همين رو خطر بازداشت و زندان را به جان مي خرند تا رؤياهاي خود را به واقعيت تبديل كنند. سارقان بانك ها و طلافروشي ها هم جزو جمعيت آماري اين دسته از سارقان محسوب مي شوند. عمده سرقت هاي اين افراد به خصوص در مورد سرقت از بانك و طلافروشي ها، مسلحانه و همراه با ايجاد وحشت عمومي است كه خيلي وقت ها منجر به شكل گيري پرونده هاي قتل هم مي شود.

به خاطر پول مواد مخدر بخش ديگري از اين متهمان را سارقان خرد تشكيل مي دهند كه در جمعيت كيفري آمار باالايي در اختيار دارند. اين دسته از سارقان عمدتا براي تأمين هزينه مواد مخدر مرتكب سرقت مي شوند. جيب بري در اتوبوس و مترو، سرقت از خودروهاي پارك شده، پاركينگ منازل و تجهيزات شهري عمده ترين سرقت هايي است كه اين افراد مرتكب مي شوند. عمده اين سارقان تا زماني كه نيازي به مصرف مواد پيدا نكنند، به سراغ سرقت ديگري نمي روند، اما از آنجا كه مصرف مواد عادت هميشگي شان است، در اين چرخه باقي مي مانند. زورگیران خشن زورگيري و خفت گيري بخش ديگري از سرقت هاي خشن را شامل مي شود. اين دسته از سارقان كه مجرمان حرفه اي و سابقه دار هستند در صورتي كه با مقاومت سوژه ها مواجه شوند، آنها را مجروح می كنند يا به قتل مي رسانند. سرقت در پوشش مسافربر يا كرايه كردن خودروها به صورت دربست، بخش عمده اي از اين پرونده ها را شامل مي شود. به صورت باندي فعاليت متهمان اين پرونده ها عمدتا مي كنند. آنها بعد از رسيدن به محلي خلوت و در موقعيت مناسب سوژه هاي شان را با قمه يا اسلحه تهديده كرده و اموالشان را سرقت مي كنند. سرقت طلاي زنان يكي از عمده ترين اهداف اين دسته از سارقان است. آنها در جريان بسياري از پرونده ها به زنان تعرض كرده و اموالشان را سرقت می كنند و در مواقعي هم آنها را به قتل مي رسانند. زورگیران موتورسوار بخش ديگري از زورگيران خشن، با موتور راهي سرقت مي شوند. اين دسته از زورگيران هم به صورت باندي عمل مي كنند. آنها بعد از شناسايي سوژه هاي شان با تهديد چاقو يا قمه مرتكب سرقت مي شوند. آنها بيشتر به دنبال پول يا گوشي تلفن همراه هستند. زنان و دختران مهم ترين سوژ ه هاي اين دسته از سارقان هستند. كليپ هاي بسياري درباره زورگيري اين دسته از مجرمان در فضاي مجازي منتشر مي شود، به طوري كه اين كليپ ها همواره وحشت عمومي را هم به دنبال دارد. گزارش هايي كه ثبت نمي شود به زعم افزايش جرائم سرقت در جامعه، برخورد پليس با سارقان همواره ادامه داشته است. همزمان با گزارش وقوع سرقت، مأموران پليس در محل انتشار حاضر شده و تحقيقات براي بازداشت سارق يا سارقان را شروع مي كنند. بسياري از آمار سرقت عملا در گزارش هاي سرقت ثبت نمي شود، چراكه شاكيان همان ابتدا عطاي كالاي سرقت شده شان را به لقايش مي بخشند. مثال فردي كه جعبه ابزار، يك جفت كفش يا دستگيره در خانه شان سرقت شده ترجيح مي دهد به جاي گزارش سرقت، از آن چشم پوشي كند. گرفتار شدن در چرخه شكايت و طولاني بودن روند دادرسي، دليل ديگري است كه بسياري از شاكيان از طرح شكايت خود منصرف مي شوند. تجربه نشان داده بازداشت سارق به منزله پايان ارتكاب سرقت نيست. گزارش هاي بسياري در اين باره مطرح است كه مجرمان بعد از بازداشت شماره تماس شاكيان را به دست اورده و در صورت عدم رضايت، آنها را به مرگ هم تهديد مي كنند.

دانشگاه مجرمان بي توجهي دستگاه قضايي نسبت به طبقه بندي مجرمان سبب شده سارقي كه براي اولين بار دستگير مي شود، در زندان به راحتي با مجرمان حرفه اي در ارتباط است. براساس گزارش هايي كه همواره منتشر شده است، عمده باندهای سرقت در زندان شكل مي گيرد، از همين رو طرح اين موضوع كه زندان، دانشگاه مجرمان است، قابل دفاع است. از همين رو تا زماني كه دستگاه قضايي نسبت به طبقه بندي مجرمان بي تفاوت باشد، بخش مهمي از افزايش توليد جرم در زندان اتفاق مي افتد و در جامعه ادامه پيدا مي كند. رها كردن مجرمان خطرناك در جامعه رويكرد ديگر قوه قضائيه كه همواره مورد نقد قرار داشته است، آزادي زندانيان با سپردن قرار وثيقه است. تجربه نشان داده فرصتي كه دستگاه قوه قضائيه در اختيار اين دسته از مجرمان خطرناك قرار مي دهد، جامعه را با مخاطرات زيادي مواجه مي كند. اين دسته از افراد در مرخصي هاي زندان بدون اينكه تحت نظر باشند به راحتي مرتكب جرم مي شوند، همان گونه كه در پرونده سرقت بزرگ از بانك ملي اتفاق افتاد و يكي از اعضاي اصلي باند بعد از سرقت از يك بانك در قائم شهر با سپردن وثيقه آزاد شد و نقشه سرقت از بانك ملي شعبه دانشگاه تهران را اجرا كرد. اين دسته از مجرمان در صورت تحمل كيفر و آزادي از زندان بدون كنترل در جامعه رها مي شوند و عمده آنها به رفتار مجرمانه شان ادامه مي دهند. تسهیالت ممتاز فضاي مجازي به سارقان تبديل كردن كالاي سرقتي به پول عمده ترين دغدغه يك سارق را تشكيل مي دهد. هر فردي كه مرتكب سرقت مي شود، بايد تالش كند كالاي سرقت شده را به پول تبديل كند. قبل از شكل گيري بازارهاي مهمي مثل ديوار و شيپور سارقان اموال سرقت شده شان را به قيمت كمي به مالخران مي فروختند، اما شكل گيري بازار ديوار و شيپور سبب شده سارقان بتوانند به راحتي كالاي سرقت شده را به قيمت مناسب در آنجا به فروش برسانند. موضوع ديگري كه باعث فروش آسان كالاهاي سرقتي شده شناسنامه دار نبودن كالاهاي سرقتي است. در صورتي كه هر كاال در كشور داراي شناسنامه اي جامع بود، سارقان به راحتي موفق به فروش كالانمي شدند و هزينه هاي كلاني از اين راه متوجه جامعه نمي شد. اينكه چرا ساختار قانوني به جاي توجه به اين مهم به آن اقبال نشان نمي دهد، مورد پرسش است. توجه به پیوست هاي سرقت هر پرونده سرقت با انگيزه هاي مختلف شكل مي گيرد. بي توجهي به پيوست هايي كه منجر به بروز اين عمل مجرمانه مي شود، سبب شده هر روز بر دامنه بروز جرم افزوده شود. از همين رو اقبال دولت ها در توجه به پيوست هاي مورد نظر منجر به كاهش بروز جرائم مي شود. افزايش شغل، ازدواج آسان و كم شدن هزينه هاي زندگي ضرورت هايي است كه توجه به آن در كاهش جمعيت آماري اين دسته از محكومان مؤثر خواهد بود. برخورد قاطع مطالبه عمومي است طرح هاي مستمر پليس در برخورد با سارقان و مخلان امنيت همواره در جريان بوده است. به زعم اجراي طرح هاي پليس شيوع سرقت در جامعه همچنان ادامه داشته و آمار سرقت افزايش دارد. پليس همواره اعالم كرده كه وظيفه اش بازداشت مخلان امنيت است و برخورد با مجرمان، در اختيار دستگاه قضايي است. آزادي مدام مجرمان و بازگشت آنها به جامعه، پليس را هم با دشواري هاي بسياري مواجه كرده است. عمده ترين آسيبي كه متوجه پليس مي شود از دست رفتن اراده مأمورانش در برخورد با سارقان سابقه دار است، از همين رو برخورد قاطع با اين دسته از مخلان امنيت مطالبه اي است كه مدت هاست شكل گرفته و مورد انتظار است. عمده سارقان در بروز سرقت مرتكب جرائم ديگري مثل تعرض به زنان يا ايجاد ضرب و جرح به شهروندان مي شوند. افرادي كه هم اموالشان را از دست مي دهند و هم به دليل جراحت هايي كه متوجه آنها مي شود تا پايان عمر بايد پيامدهاي ناگوار آن را تحمل كنند. بررسي پرونده عمده اين سارقان نشان مي دهد كه از مجرمان سابقه دار هستند كه بازداشت شده و تحمل مجازات برای سالم شدن آنها مؤثر نبوده است و رها شدن آنها در اجتماع هم سالامت جامعه را با خطر مواجه مي كند از همين رو توجه دستگاه قضايي به مطالبه شكل گرفته منجر به كاهش جرائم خواهدشد.

0 دیدگاه

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
اگر شما یک بازدید کننده انسانی هستید و یک ربات نیستید به چالش و آزمون زیر پاسخ دهید.

پایتخت ایران کجاست؟ (به فارسی تایپ کنید)