سازو کار نظارتی شورای نگهبان بر انتخابات

در یازدهمین نشست حقوقدانان بسیجی سراسر کشور که به صورت ویدیو کنفرانس انجام می شد دکتر علم الهدی،  قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان در رابطه با جایگاه نظارتی شورای نگهبان بر انتخابات و شبهات موجود در زمینه نظارت این مرکز را تشریح نمودند. صوت این نشست قابل در یافت می باشد.

دسته بندی محصول: