شناسه : 26204
د., 04/05/2021 - 11:24
نویسنده : adminazgh
چک و سفته

یادداشتی از خواهر بسیجی مهری قلی پور

چک های سفید امضا،مشروط،وعده دار برای تضمین قابلیت شکایت کیفری را ندارند .

سفته و چک
سفته یا فته طلب : سندی عادی است که به موجب ان امضا کننده (صادر کننده) متعهد میشود در موعد معین یا عندالمطالبه دروجه حامل یا شخص معین ویا به حواله کردن ان شخص کار سازی نماید.(ماده 307 )
شرایط شکلی سفته:
1 . مهر یا امضا:در صورت فقدان مهر وامضا سند هیچ اثر حقوقی ندارد .
2. تاریخ صدور سفته:تاریخ صدور به روز و ماه و سال الزامی می باشد .
3. مبلغ سفته:تعیین مبلغ سفته الزامی است .
4. گیرنده وجه:سفته به سه حالت صادر میشود :
الف:در وجه شخص معین      ب: به حواله کرد شخص معین     ج:وجه حامل 
5. تاریخ تادیه:در صورت عدم تعیین تاریخ تادیه،سفته عندالمطالبه محسوب میشود. 
مسئولیت در سفته 
صادر کننده وظهرنویسان سفته قبل از سر رسید مسئولیتی ندارند زیرا در سفته قبولی وجود ندارد و مسئولیت انها فقط بعد از سر رسید نسبت به پرداخت است .اگر صادر کننده در سر رسید پرداخت نکرد ظرف 10 روز باید اعتراض نامه یا واخواست تنظیم کنیم.
طرح دعوی علیه ظهر نویسان و ضامنین 1سال میباشد وبرای صادر کننده وضامنین انها 5سال میباشد .
اگر ظرف 1سال و5 سال طرح دعوی نشود طبق قانون تجارت این سند سفته یا چک یا برات نیست ولی طبق ماده 319 میتواند الاابد دارنده به ماقبل خود مراجعه کند .

تعریف چک:سندی است که صادر کننده ان را به دارنده تسلیم میدارد.
و او نیز وجه چک را از بانک محال علیه دریافت کند .محال علیه در چک همیشه بانک است.
شرایط شکلی الزامی چک :ماده 311
امضا،تاریخ صدور ،محل صدور،نام محال علیه،نام و مشخصات صادر کننده ،مبلغ معین
به دو دوش میتوانیم چک رو وصول کنیم:
روش اول:(حقوقی )وصول چک ظرف 15 روز از تاریخ صدور چک 
روش دوم :(کیفری)طبق ماده11 قانون چک 
شرط 1:مراجعه دارنده چک به بانک محال علیه حداکثر ظرف 6 ماه از تاریخ مندرج در چک
 شرط2: اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه و طر ح شکایت کیفری حداکثر ظرف 6 ماه از تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت
 شرط 3:گواهی عدم پرداخت تنها علیه صادر کننده چک میسر است.
 شرط 4:انطباق امضا صادر کننده بر روی چک با امضا موجود در بانک
شرط 5:گواهی عدم پرداخت باید بنام شاکی صادر شده باشد. 
 

0 دیدگاه

افزودن دیدگاه جدید