شناسه : 25116
د., 10/26/2020 - 12:44
نویسنده : adminazgh
جلسه هم اندیشی برگزارشد.

سازمان بسیج حقوقدانان استان آذربایجان غربی

جلسه هم اندیشی سازمان بسیج حقوق دانان درمورخ99/8/1درمحل سازمان باحضورجمعی ازاعضاءبرگزارشد.

. به گزارش سازمان بسیج حقوق دانان دراین نشست: 1.افزایش اقتدارقضایی به مفهوم دانایی وتوانایی انجام امورات حقوقی وقضایی2.افزایش اعتمادعمومی باآراء متقن، مستند، مستدل 3.ارتقاء سطح قانون گرایی وجامعه پذیری4.افزایش میزان نخبه پروری5.افزایش روحیه ی فسادستیزی درسطوح مختلف6. لزوم تقویت عملکردمراکزمتعددمرتبط با قانون گذاری7.لزوم آسیب شناسی فرآینددادرسی وضع موجودوحرکت به سمت نظام مطلوب8.قابلیت اجرای احکام کیفری وحقوقی به تفصیل موردبحث وبررسی وتبادل نظرقرارگرفت واظهارامیدواری شداین مباحث هرچه بیشتردرنشست های علمی تخصصی موردمداقه ومطمح نظراهل فن وکارشناسان باشد

0 دیدگاه

افزودن دیدگاه جدید