شناسه : 24880
ی., 09/13/2020 - 09:27
نویسنده : adminazgh
استقلال دادرسی در نظام حقوقی

یادداشتی از برادر بسیجی عباس شیرمحمدی

هر گونه خروج از بی طرفی و ترکیب پذیری با عوامل محیطی قدرت ،ثروت،موقعیت،جاذبه های وسوسه انگیز، تباه ساز، گرایشات درونی، تمایلات عاطفی،تعلقات خانوادگی تبلیغات رسانه ای قطعا نقض غرض و مغایر با فلسفه و حکمت وجودی قوه قضائیه است.


1-فرایند تعقیب ،رسیدگی بر اساس آیین دادرسی درامور کیفری و حقوقی مبتنی براصول راهبردی دادرسی اقدام می گردد.
2-از اصول بنیادین و مسلم دادرسی استقلال و بی طرفی کنشگران اجرای عدالت قضایی اعم از قوانین ومقررات،ساختارترکیب رسیدگی،دادرس است.
3 –مراجعه طرفین دعوی و شکایت برای حل وفصل منصفانه امور مورد منازعه،احقاق حق، رفع ظلم،جبران خسارات تشفی خاطربوده و دادرس بایست نسبت به عوامل تاثیرگذار بیرونی نیز هشیار بوده و تاثیرگذاری آن ها را متوجه باشد.  
4-هر گونه خروج از بی طرفی و ترکیب پذیری با عوامل محیطی قدرت ،ثروت،موقعیت،جاذبه های وسوسه انگیز تباه ساز قطعا نقض غرض و مغایر با فلسفه و حکمت وجودی قوه قضائیه است.
5-قدرمسلم طبق تشخیص وارزیابی فردی به هر دلیلی از تظلم خواهی و احقاق حق نا امید می گردد بی نظمی عمومی،خروج از مدار عدالت و فزون طلبی براوضاع حاکم خواهد شد و به طبع آن اصل برائت و مجرمیت همین طور دادرسی عادلانه مختوش خواهد شد.
6-استقلال ،سلامت ،بی طرفی ،توانمندی به طور کلی اقتدار نظام قضایی از ویژگی های فرایند دادرسی عادلانه است .
7-مفهوم بی طرفی حاکی از عدم جانبداری و تعصب نسبت به موضوع مورد رسیدگی است که دچار پیش داوری نشود و دادرس به خوداجازه ندهد تحت تاثیرعوامل خارج از پرونده اعم ازگرایشات درونی ،تمایلات عاطفی ،تعلقات خانوادگی ،قومی،نژادی،قبیله ای،سیاسی،باندی،حزبی و گروهی،تبلیغات و جوسازی رسانه ای نسبت به صدور رای اقدام گردد.
8-دادرسی عادلانه الزاماتی دارد که بایست همگی مراعات شوند علاوه برماهیت عادلانه ظاهر بی طرفانه نیز داشته باشد.
9-دادرس باید به گونه ای رفتارنماید که داخل دادگاه و خارج از دادگاه که عموم طرفین دعوی و شکایت را نسبت به بی طرفی قاضی حفظ و تقویت کند.
10-وجود برخی اوصاف در رفتار قاضی ممکن است موجب حذف حسن ظن ظاهری بی طرفی در دادرسی گردد رفتاروعملکرد قاضی باید اعتماد مردم رابه سلامت قوه قضائیه جلب کند .
11-عدالت قضایی نه تنها باید در دادرسی اجرا شود بلکه اجرای آن ملموس دیده شود به گونه ای که مردم احساس بی عدالتی نکنند .

0 دیدگاه

افزودن دیدگاه جدید