مهمترین اولویت نظام قضایی را چه می دانید؟

تامین عدالت قضایی
۶۳% (۱۷ نظرسنجی)
تسریع در روند دادرسی
۱۹% (۵ نظرسنجی)
مبارزه با مفسد کلان
۱۹% (۵ نظرسنجی)
تمام آرا: ۲۷