مهمترین اولویت نظام قضایی را چه می دانید؟

تامین عدالت قضایی
۶۶% (۱۹ نظرسنجی)
تسریع در روند دادرسی
۱۷% (۵ نظرسنجی)
مبارزه با مفسد کلان
۱۷% (۵ نظرسنجی)
تمام آرا: ۲۹