مهمترین اولویت نظام قضایی را چه می دانید؟

تامین عدالت قضایی
۷۵% (۱۲ نظرسنجی)
تسریع در روند دادرسی
۱۳% (۲ نظرسنجی)
مبارزه با مفسد کلان
۱۳% (۲ نظرسنجی)
تمام آرا: ۱۶