مهمترین اولویت نظام قضایی را چه می دانید؟

تامین عدالت قضایی
۶۰% (۱۵ نظرسنجی)
تسریع در روند دادرسی
۲۰% (۵ نظرسنجی)
مبارزه با مفسد کلان
۲۰% (۵ نظرسنجی)
تمام آرا: ۲۵