مهمترین اولویت نظام قضایی را چه می دانید؟

تامین عدالت قضایی
۷۰% (۱۴ نظرسنجی)
تسریع در روند دادرسی
۱۰% (۲ نظرسنجی)
مبارزه با مفسد کلان
۲۰% (۴ نظرسنجی)
تمام آرا: ۲۰