یادداشتی از برادر بسیجی عباس شیر محمدی خدمتگذار سازمان بسیج حقوقدانان استان آذربایجان غربی
متولیان امر در سطوح مختلف خدمتی سازمان بسیج با شناخت نیازها و نوع خواسته های معقول میتوانند انگیزه بسیجیان را ارتقاء بخشیده و موجب جذب و حفظ و انسجام و آمادگی آنها در راستای اهداف عالی بسیج گردند.
یادداشتی از برادر بسیجی عباس شیر محمدی خدمتگذار سازمان بسیج حقوقدانان استان آذربایجان غربی
در مبانی دینی و نظری اسلام ، سخنان حضرات معصومین (ع) تفکر و تعقل و استفاده از صاحبان خرد و اندیشه فوق العاده تاکید و توصیه شده است.
یادداشتی از برادر بسیجی مهران رشیدی
قانون راجع به مجازات اسلامی فصل هشتم خود را به حدود مسئولیت جزایی افراد اختصاص داده است . عنوانی که ظاهر نمودار شناخت قلمرومسئولیت کیفری حدود و ثغور و نیز محدودیت های آن است
یادداشتی از بردار بسیجی محمد رضا ریسمانچی
دفاتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران در سال ۱۳۶۵ مقارن با دوران مقدس تاسیس گردید و هدف از تشکیل این نهاد ، حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران و رزمندگانی که به دلیل درگیری با مسائل جنگ مانند حضور در جهبه های نبرد و یا مجروحیت جنگی قادر به طرح دعاوی یا دفاع
یادداشتی از برادر بسیجی عباس شیر محمدی خدمتگذار سازمان بسیج حقوقدانان استان آذربایجان غربی
فداکاری آتش نشانان دل را از تحسین آکنده می کند
یادداشتی از برادر بسیجی فریدون محمدی و علی فقیه اردو بادی
مدرنیته در جوامع در حال توسعه و نیز در جوامع با ساختار طبقاتی و اشرافی و غیره ، کودک در انتخاب رفتارها ی متعلق به یکی از دو جریان دچار تردید و دو دلی میشود تداوم این وضعیت او ار به تعارض روانی دچار می کند که می تواند منشا بسیاری از انحرافات و آسیب ه
یادداشتی از بردار بسیجی سعید ذوالفقاری
امنیت اقتصادی و اجتماعی از مباحث عمده در زندگی امروزین است که البته امروزه دیگر امنیت اجتماعی شده وصرفا یک بحث روشنفکری و منحصر به مراکز آکادمیک نیست.بلکه یک ضرورت اجتناب ناپذیر بوده که بایستی امنیت از درون جامعه بجوشد.
یادداشتی از برادر بسیجی عباس شیر محمدی خدمتگزار سازمان بسیج حقوقدانان استان آذربایجان غربی
بدون تردید یکی از موانع مهم استقرار صلح و امنیت جهانی و از مهمترین مسائل مورد توجه دولت ها و مجامع بین الملی مسله تروریسم است شاید بالغ بر نیم قرن است که دو مقوله تروریسیم بین المل و نهضت های آزادی بخش از جنبه های سیاسی و کاربردی در هم تنیده و مرز می
یادداشتی از برادر بسیجی بختیار بهشتی منش
بی گمان تشخیص وظیفه، شرط لازم عمل به وظیفه هست و به تعبیر دیگردست یافتن به مقصد که همانا رضای حق و قرب به پیشگاه او است مستلزم شناخت راه و حرکت در آن است .
یادداشتی از برادر بسیجی عباس شیر محمدی مسول سازمان بسیج حقوقدانان استان آذربایجان غربی
اهمیت مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای قوام جمهوری اسلامی مستند به اصل ۱۱۰ و ۱۱۲ قانون اساسی در اتخاذ سیاستهای کلی نظام ، رفع معظلات لاینحل و امور ارجاعی شان مشورتی در مواقع اصرار شورای نگهبان به اصلاح مصوبه مجلس شورای اسلامی وفق شرع ، قانون اساسی ، ت

صفحات